دستگاه های نصب سوپاپ

18,000,000 تومان

سوپاپ مانع رسیدن نور به بسته بندی و در نتیجه باعث ثابت ماندن کیفیت قهوه میشود.

استفاده از سوپاپ باعث خراب نشدن بسته بندی قهوه نیز میشود. برای همین بسیار مهم است.

دستگاه نصب سوپاپ
دستگاه های نصب سوپاپ

18,000,000 تومان