20,000,000 تومان

‌‌سوپاپ مانع‌رسیدن نور به بسته‌بندی و در نتیجه باعث ثابت‌ماندن کیفیت قهوه می‌شود.

استفاده از سوپاپ باعث خراب‌نشدن بسته‌بندی قهوه نیز می‌شود. برای همین بسیار مهم است.

دستگاه نصب سوپاپ
دستگاه های نصب سوپاپ